ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 22:17:41]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8 (1.8) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 คัน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,139,000 27/12/2561 2,139,000 60 28/12/2561 25/02/2562 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.249) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 600,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (57) แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 25/01/2562 15,945,115 240 02/02/2562 29/01/2562 29/09/2562 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.172.45) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาพรม อ่างเก็บน้ำบะอีแตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 09/04/2562 644,770 90 26/04/2562 27/04/2562 24/07/2562 หจก.เพชรธนโชติกรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.172.46) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 28/03/2562 430,000 60 18/04/2562 18/04/2562 16/06/2562 หจก.วิชิตวิศวกรรมโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.174.19) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบะอีแตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 01/04/2562 1,203,817 120 24/04/2562 24/04/2562 21/08/2562 บริษัท ภรณ์ชลินทร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (7) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 48,000,000 15/02/2562 25,979,400 240 26/02/2562 26/02/2562 23/10/2562 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (70) ปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 22/05/2562 3,997,088 180 28/05/2562 27/05/2562 23/11/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (74) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 69,000,000 19/11/2561 28,394,259 210 07/12/2561 06/12/2561 04/07/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (75) ปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 21/05/2562 24,197,849 210 06/06/2562 05/06/2562 01/01/2563 หจก.เอ เอส นครราชสีมาคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (76) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,800,000 23/11/2561 29,491,065 270 12/12/2561 11/12/2561 07/09/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (77) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 42,000,000 23/01/2562 19,414,961 270 06/02/2562 05/02/2562 02/11/2562 บริษัท อุทดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ปากคลองเปลือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,255,200 09/08/2562 299,107 180 20/08/2562 20/08/2562 15/02/2563 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ฝายกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,212,000 24/07/2562 12,212,000 270 31/07/2562 30/07/2562 25/04/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ท่าหินแร่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,148,739 26/06/2562 11,148,738 270 11/07/2562 11/07/2562 05/04/2563 หจก.ศิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,986,300 07/08/2562 7,024,037 120 16/08/2562 16/08/2562 13/12/2562 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 48,442,844
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.250) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000 45,228
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 31,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,900,000 19,583,138 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,000,000 16,948,229
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19) อาคารบังคับน้ำบ้านเกียรติพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 21/02/2562 1,430,000 180 07/03/2562 05/03/2562 02/09/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (58) แก้มลิงหนองดอนแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 20/02/2562 19,034,548 300 12/03/2562 08/03/2562 05/01/2563 หจก.เพชรสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1187) ซ่อมแซมถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 21/02/2562 1,220,006 90 05/03/2562 01/03/2562 02/06/2562 บ.ไทคูณดีเวลอปเมนท์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.172.47) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยสวาย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 23/05/2562 895,125 90 07/06/2562 06/06/2562 04/09/2562 หจก.ฮุยสุสดีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.174.20) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 22/03/2562 1,348,800 120 08/05/2562 07/05/2562 04/09/2562 หจก.พีโมครีบ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (60) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 21/02/2562 6,791,156 240 23/04/2562 22/04/2562 18/12/2562 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.31) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 21/02/2562 594,000 60 13/03/2562 11/03/2562 11/05/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (2.36) อาคารบังคับน้ำบ้านโนนสำราญพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 21/02/2562 710,070 90 13/03/2562 11/03/2562 10/06/2562 บ.ไทยคูณดีเวลอปเม้นต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (4.37) สถานีสูบน้ำบ้านโคกกลางพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 20/02/2562 24,930,000 240 12/03/2562 08/03/2562 06/11/2562 บ.บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (4.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 03/04/2562 18,320,000 180 22/04/2562 21/04/2562 16/10/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (4.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยายเภา ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 23/04/2562 17,991,515 330 14/05/2562 13/05/2562 07/04/2563 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจีเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19) อาคารบังคับน้ำบ้านยางแห่งที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 14/05/2562 4,391,100 180 31/05/2562 29/05/2562 26/11/2562 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุชก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (86) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกยางพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 06/06/2562 4,444,009 150 18/06/2562 14/06/2562 14/11/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (88) อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 27/07/2562 13,198,800 150 15/08/2562 13/08/2562 11/01/2563 หจก.สุขสวัสดิ์ ดอนอะราง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (18) แก้มลิงบ้านบุลิ้นฟ้าพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 20/02/2562 4,925,098 180 08/03/2562 06/03/2562 03/09/2562 หจก.อุดมแทรกเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19) แก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 17/05/2562 12,975,000 180 06/06/2562 04/06/2562 02/12/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (47) แก้มลิงบ้านละหานพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 25/07/2562 18,643,125 180 15/08/2562 13/08/2562 10/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (56) แก้มลิงหนองคูขาด ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 23/04/2562 18,990,000 240 09/05/2562 08/05/2562 03/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (57) แก้มลิงตะแบงรังโคม ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 09/07/2562 20,275,000 180 26/07/2562 24/07/2562 21/08/2562 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (123) ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ชำนิ) ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 17/05/2562 10,179,270 150 31/05/2562 29/05/2562 17/10/2562 บ. บุรีรัมย์พนาสิทธิ์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (124) ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ) ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 17/05/2562 3,357,900 120 06/06/2562 04/06/2562 03/10/2562 หจก.บุรีรัมย์ การเจริญก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ จำนวน 3 เครื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 21/08/2562 1,142,000 30 28/08/2562 26/09/2562 บ.ไทโคพูวา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ งบกลาง 2562 2562 2562 27,400,000 08/05/2562 19,004,257 240 24/05/2562 22/05/2562 18/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก.
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดโครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 2,194,200 27/12/2559 2,194,200 120 16/05/2560 11/05/2560 12/09/2560 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.35) เพิ่มประสิทธิภาพฝายจุดเขียน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 10/01/2562 764,132 90 28/02/2562 28/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือสถาปัตย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.144) ซ่อมแซมฝายห้วยตามอญ พร้อมอาคารประกอบ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 890,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยซัน ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,800,000 18/02/2562 1,746,711 120 22/05/2562 18/09/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.580 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,470,000 09/04/2562 2,985,469 120 16/05/2562 12/09/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.192 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 660,000 25/04/2562 599,004 60 28/05/2562 26/07/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.375 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,506,000 09/04/2562 1,099,041 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำหนองสิ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.685 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,370,000 18/02/2562 3,689,151 120 15/03/2562 12/07/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.954 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 09/04/2562 2,199,002 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวถนนหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.141 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,912,000 09/04/2562 2,599,124 120 28/05/2562 24/09/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยโอตาลัต ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.315 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,080,000 09/04/2562 789,005 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.498 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,509,000 09/04/2562 1,173,420 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 18/02/2562 1,258,944 90 22/05/2562 19/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 25/01/2562 1,089,085 90 22/05/2562 19/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 18/02/2562 11,690,000 210 19/03/2562 14/10/2562 หจก.สมชายรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 06/02/2562 13,296,865 210 04/04/2562 30/10/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.77) ระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 22/04/2562 1,939,665 หจก.สมชายรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.49) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.50) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยวะ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,200,000 22/05/2562 998,660 90 หจก.นีโมครับ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.51) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยปูน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,920,000 17/05/2562 839,944 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.174.22) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 22/05/2562 1,279,423 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ธนาประสงค์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.21.1) ระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวายสิบสอง (ปชด) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลบึงมะลู ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,800,000 14/11/2561 1,687,912 180 05/02/2562 03/08/2562 หจก.ธนาประสงค์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.5) แก้มลิงจานใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 30/01/2562 907,692 90 21/02/2562 21/05/2562 บริษัท บุญสมพงษ์วิศวกรรม จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,356,400 16/05/2562 6,066,298 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุดลอกหนองชำ และหนองสังข์กัน) อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ งบกลาง 2562 2562 2562 24,203,000 30/04/2562 13,589,920 180 14/05/2562 09/11/2562 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ผักไหม จ.ศก149 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2559 2559 13,832,290
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลาตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 9,899,191
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยางอ่างฯ จรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.630 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,268,000 10/05/2562 1,161,350 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยางอ่างฯ ห้วยกะเลงเวก ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,560,000 10/05/2562 6,879,985 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยาง ห้วยขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.750 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,700,000 10/05/2562 1,265,343 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงทางเข้า-ออกบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 1.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,264,000 08/07/2562 1,520,946 120 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,316,600 08/07/2562 2,048,585 60 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 07/03/2562 9,979,999 120 28/03/2562 18/03/2562 25/07/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 07/03/2562 10,722,291 120 28/03/2562 18/03/2562 25/07/2562 หจก.อมรวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.138 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,648,000 11/04/2562 7,803,751 120 25/04/2562 23/04/2562 22/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯ ทำนบ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.663 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,732,000 11/04/2562 6,429,954 120 20/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 หจก.สุรินทร์เทพศิลา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ RMC คันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.780 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,830,000 10/06/2562 10,949,900 120 28/06/2562 27/06/2562 25/10/2562 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.240 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,670,000 10/06/2562 6,249,961 90 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.230 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,175,000 28/02/2562 7,738,230 120 02/03/2562 01/03/2562 29/06/2562 หจก.อมรวัฒน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 28/06/2562 8,211,002 120 หจก.กิจชัยทวี
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.398 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 28/06/2562 7,767,237 120 หจก.ทองพันล้าน
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำที่ 2 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.856 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,293,900 09/07/2562 6,829,002 60 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (38) สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/04/2562 12,150,855 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/04/2562 10,500,000 210 25/04/2562 23/04/2562 20/11/2562 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1231) ซ่อมแซมทำนบดินเนื่องจากการกัดเซาะอ่างห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,100,000 01/04/2562 485,002 หจก.สิงห์โตนารายณ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1235) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองRMCกม.7+600ถึงกม.23+000 พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 298,008 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1237) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 550,000 01/04/2562 488,084 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1239) (1.168.1239) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกา โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1241) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองLMC 10+300ถึง16+700 พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 950,000 01/04/2562 179,036 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1243) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 550,000 01/04/2562 488,021 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1245) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+000 ถึง กม.4+583 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,120,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.172.48) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยแสลงพันธ์ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,000,000 01/04/2562 9,670,605 180 19/04/2562 15/10/2562 หจก.วังหินรุ่งเรื่อง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.174.21) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 15/02/2562 1,120,193 180 03/03/2562 01/03/2562 29/08/2562 หจก.ดับเบิ้ลยูเอ็มห้าศูนย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (63) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+583 - กม.5+768 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 11/04/2562 5,130,002 180 01/05/2562 30/04/2562 27/10/2562 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (4.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน-บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 29/04/2562 11,128,000 240 02/05/2562 30/04/2562 26/12/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (20) แก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,000,000 06/02/2562 6,849,999 180 21/02/2562 18/02/2562 19/08/2562 บจก.จักรวาล บุรีรัมย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 27,581,900
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยกระดาษโครงการชลประทานสุรินทร์ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 157,217
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะลูจรุง (อ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง) ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 1,197,103
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถนนลาดยางพนังกั้นน้ำมูล ด้านเหนือ ขรน.พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.150 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,640,000 30/05/2562 2,547,552 90 05/06/2562 04/06/2562 02/09/2562 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถนนลาดยาง 4L-LMC ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,150,000 18/01/2562 1,988,370 90 22/01/2562 21/01/2562 21/04/2562 บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง 1L-LMC ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,600,000 30/05/2562 1,849,200 90 05/06/2562 04/06/2562 02/09/2562 บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำบ้านท่ามะเขือ (Para Soil Cement) ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,200,000 05/04/2562 3,264,300 90 14/05/2562 13/05/2562 11/08/2562 บจก.ประสาทสุข
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมคันคลอง 5R-LMC (Para Soil Cement) ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,200,000 26/03/2562 3,257,865 90 29/03/2562 28/03/2562 26/06/2562 บจก.ประสาทสุข
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำมูลบ้านท่าหลวง (Para Soil Cement) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 04/04/2562 4,107,936 90 18/05/2562 17/04/2562 16/07/2562 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถนนลาดยาง 7R ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.380 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,610,000 28/01/2562 9,096,660 120 30/01/2562 29/01/2562 29/05/2562 บจก.ช.มิตรยนต์ 1993
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมคันคลอง 6R-LMC (Para Soil Cement) ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,000,000 01/03/2562 6,810,000 90 05/03/2562 04/03/2562 02/06/2562 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1035) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำมูลบ้านท่าหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,100,000 12/12/2561 275,335 60 19/12/2561 18/12/2561 16/02/2562 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1038) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพนังกั้นน้ำบ้านโนนตะโก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,300,000 12/12/2561 414,960 90 19/12/2561 18/12/2561 18/03/2562 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1044) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,300,000 15/01/2562 474,582 90 16/01/2562 15/01/2562 15/04/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.36) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองผันน้ำบ้านซาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 15/01/2562 481,184 60 16/01/2562 15/01/2562 16/03/2562 หจก.เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.37) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบ้านซาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 15/01/2562 478,720 60 16/01/2562 15/01/2562 16/03/2562 หจก.อมตะรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.38) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D3R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 530,000 15/01/2562 492,420 60 16/01/2562 15/01/2562 16/03/2562 บ.พ.เพิ่มทรัพย์ ควอลิตี้ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.39) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองยาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 520,000 15/01/2562 496,248 30 16/01/2562 15/01/2562 14/02/2562 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.40) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D1L-4R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 510,000 15/01/2562 490,680 60 16/01/2562 15/01/2562 16/03/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.41) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D1R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 520,000 15/01/2562 495,535 30 16/01/2562 15/01/2562 14/02/2562 หจก.อมตะรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (139.6) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 12/12/2561 1,997,992 90 13/12/2561 13/12/2561 12/03/2562 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลอง LMC เขื่อนมูลบน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,407,000 18/07/2562 5,418,240 150 18/07/2562 04/12/2562 หจก. ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.168.1061) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายเขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 995,000 04/01/2562 93,659 30 19/01/2562 21/01/2562 17/02/2562 หจก. วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.168.1064) ซ่อมแซมอาคารลอดคลองส่งน้ำ 7L-9R-LMC กม.1+320 เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 14/01/2562 123,384 30 18/02/2562 21/01/2562 06/02/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.168.1065) ซ่อมแซม คันคลอง LMC กม.7+000 เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 14/12/2561 121,444 30 18/01/2562 21/01/2562 06/02/2562 หจก. วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.168.1069) ซ่อมแซม คันคลอง LMC กม.17+400 เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 14/12/2561 123,384 30 18/01/2562 21/01/2562 06/02/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (57) ปรับปรุงคันคลอง 38R-LMC เขื่อนมูลบน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 23/01/2562 7,179,957 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (4.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าโดน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 42,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง แก้มลิงห้วยสะบ้าพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 12,621,188
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ปตร. มะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,079,000 16/05/2562 4,472,712 180 06/06/2562 06/06/2562 02/12/2562 หจก.โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (20) อาคารบังคับน้ำฝายลำตะคอง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 50,000,000 5,499,845 360 08/03/2562 08/03/2562 01/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (60) แก้มลิงลำห้วยคลองขากบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 07/02/2562 6,189,238 360 05/03/2562 05/03/2562 27/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.172.35) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 21/03/2562 639,930 120 24/04/2562 24/04/2562 21/08/2562 บ.พีเจ การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (53) ปรับปรุงประตูระบายน้ำ เขื่อนระบายน้ำกันผม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 49,639,000 30/11/2561 41,700,000 360 04/01/2562 04/01/2562 21/12/2562 บจก.จักรวาลบุรีรัมย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (2.67) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 28/03/2562 5,332,152 360 23/04/2562 23/04/2562 16/04/2562 ประสาทสุข
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (120) อาคารระบายน้ำพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 07/02/2562 1,551,745 360 07/03/2562 07/03/2562 28/02/2562 โอฬาริกเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (56) แก้มลิงหนองบอน ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 08/01/2562 18,199,989 270 10/01/2562 09/01/2562 06/10/2562 หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.172.43) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำนางรองบ้านโคกสำราญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 10/01/2562 678,480 180 17/01/2562 16/01/2562 15/07/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (54) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 10 คลอง 3 L-RMC พร้อมอาคารประกอบ เขื่อนลำนางรอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,113,400 20/12/2561 2,970,088 240 29/12/2561 29/12/2561 25/08/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (59) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 20/12/2561 875,040 240 22/12/2561 22/12/2561 18/08/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง โครงการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,245,930 18/04/2562 1,245,929 180 23/04/2562 22/04/2562 18/10/2562 บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,019,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,530,000 20/02/2562 12,299,436 90 12/03/2562 11/03/2562 09/06/2562 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลอง LMC และถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,637,000 20/02/2562 7,799,387 90 12/03/2562 11/03/2562 09/06/2562 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซ่อมแซมถนนลาดยางเข้าหัวงานฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 4.680 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,364,000 01/05/2562 11,299,150 90 08/05/2562 07/05/2562 05/08/2562 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-LMC ลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,491,000 13/06/2562 3,789,752 หจก.เอส พี อินเตอร์ มาร์เก็ตติง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในหัวงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,800,000 02/08/2562 7,779,723 หจก.เอส พี อินเตอร์ มาร์เก็ตติง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1143) ซ่อมแซมระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณบ้านพักโครงการก่อสร้าง (อ่างฯ ห้วยยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.706 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 30/05/2562 989,953 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,580,000 13/06/2562 10,700,000 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สวรงค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.210 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,113,000 13/06/2562 4,428,078 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.210 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,533,000 10/06/2562 7,879,920 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,366,000 26/06/2562 15,685,920 150 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,210,000 30/05/2562 6,869,612 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,178,000 13/06/2562 7,471,386 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.390 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,295,000 30/05/2562 2,868,264 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,479,000 13/06/2562 6,771,203 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (17) ฝายห้วยหลุ่งตะเคียน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 18/01/2562 6,992,999 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.ชนวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (18) ฝายห้วยคลองปูน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 25/01/2562 1,850,000 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 08/01/2562 13,545,700 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 08/01/2562 12,498,329 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (63) ประตูระบายน้ำบ้านหัวสะพาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 60,000,000 25/01/2562 45,000,000 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 หจก. เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.32) ฝายบ้านตะคล้อ ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.33) ฝายบ้านหนองหินตั้ง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/01/2562 3,000,000 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 หจก.นิโมครับ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.34) ฝายบ้านดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 22/01/2562 3,575,273 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 บริษัท กิตติเทพ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.35) ฝายบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 22/01/2562 3,668,000 180 13/02/2562 12/02/2562 11/08/2562 หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.37) ฝายห้วยทางช้าง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 01/02/2562 2,197,000 180 13/02/2562 12/02/2562 11/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.38) ฝายบ้านภูมิโพธิ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 25/01/2562 4,899,968 180 12/02/2562 11/02/2562 10/08/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.39) ฝายบ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 30/01/2562 4,587,025 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก.สาธิตคอนสตรัคชั่น กรู๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.40) ฝายบ้านจะกุด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,000,000 01/02/2562 14,199,400 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.7) ฝายห้วยสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 25/01/2562 1,149,024 150 08/02/2562 07/02/2562 07/07/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.8) ฝายห้วยก๊วล ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 01/02/2562 5,147,939 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก. ส.โชคดีอุตสาหกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.9) ฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 01/02/2562 7,190,000 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (4.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 29,500,000 08/01/2562 11,498,000 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (69) ประตูระบายน้ำบ้านกลาง ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,586,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) เขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,300,000 02/07/2562 9,499,320 90 หจก.สิริภูมิการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,885,000 2,913,917
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านตะลุง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 02/07/2562 5,064,000 90 หจก.ปาริภัทร
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนหลังคันคลองฝั่งขวาระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (55) ปรับปรุงคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 05/02/2562 1,422,651 120 21/02/2562 20/02/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังหินรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.30) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำเขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 11/02/2562 399,904 120 02/03/2562 28/02/2562 29/06/2562 หจก.ชลบุรีไพศาลแทรคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (14) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,000,000 28/01/2562 980,000 120 15/02/2562 13/02/2562 14/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์โชคแทรคเตอร์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ งานซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,292,000 24/05/2562 4,554,989 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,867,000 24/05/2562 7,194,409 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 10.125 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 19,920,000 28/05/2562 10,880,325 150 06/06/2562 05/06/2562 02/11/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 11.770 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,890,000 07/06/2562 11,999,644 150 12/06/2562 11/06/2562 08/11/2562 สีคิ้วคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำบ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,230,000 31/05/2562 5,185,013 150 07/06/2562 06/06/2562 03/11/2562 บจก.สุรินทร์เทพศิลา
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1059) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านตะกุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 21/01/2562 73,698 5 21/01/2562 28/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1060) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านดอนตะเกียด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 960,000 17/01/2562 74,201 5 17/01/2562 24/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1067) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-1R-LMC เขื่อนลำแชะ บ้านเฉลียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 970,000 14/01/2562 72,835 5 14/01/2562 21/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1068) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5L RMC SUMP โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 02/01/2562 87,991 5 02/01/2562 09/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.172.42) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 23/01/2562 614,000 90 29/01/2562 28/04/2562 หจก.เพชรธนโชติกรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.174.18) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 29/01/2562 982,000 90 01/02/2562 01/05/2562 หจก.อินทณาธร
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (139.7) ซ่อมแซม Dispersive Soil คลอง LMC เขื่อนลำแชะ โซนส่งน้ำที่ 18 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย,เฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 29/12/2561 899,808 120 29/01/2562 28/05/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง