ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:12:39]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (139.8) ซ่อมแซมสันเขื่อนและลาดเขื่อน อ่างเก็บน้ำชากนอก โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,000,000 27/03/2562 6,698,004 90 24/04/2562 24/04/2562 22/07/2562 บริษัท บีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัรคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (โครงการจัดหาน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง งบกลาง 2562 2562 2562 9,240,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1392) ซ่อมแซมฝายยางท่าลาดและอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,250,000 27/11/2561 1,248,000 14 30/11/2561 29/11/2561 13/12/2561 บจก.แสงไทยผลิตยาง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.53) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางนาง-ท่าแค โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 998,400 12/03/2562 386,000 60 15/03/2562 14/03/2562 13/03/2562 นายวันชัย สมประสงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.57) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางหัก-กระพังบอน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,949,000 07/03/2562 750,000 60 13/03/2562 12/03/2562 12/04/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.60) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวไผ่ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,446,800 07/02/2562 604,000 60 19/02/2562 18/02/2562 19/04/2562 บริษัท ส.พูลสวัสดิ์ กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.63) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองวัดแจ้ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,450,000 06/03/2562 635,000 60 22/03/2562 19/03/2562 20/03/2562 หจก.ศักดิ์วีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.66) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองหน้าบ้าน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 27/02/2562 466,627 60 05/03/2562 04/03/2562 03/05/2562 บริษัท พีเค บีวเดอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (3) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2561 2563 45,954,000 22/03/2561 86,500,000 540 28/03/2561 27/03/2561 28/09/2562 บจก.กฤษดากร คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.522 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,178,200 11/03/2562 5,860,000 120 15/03/2562 15/03/2562 12/07/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,200,700 06/02/2562 5,880,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 หจก. ตราดคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองคันกั้นน้ำเค็มท่าเลื่อน ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 0.931 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,817,000 13/02/2562 6,550,000 60 22/02/2562 21/02/2562 22/04/2562 หจก. ตราดคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.263 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 5,214,500 06/03/2562 4,730,000 90 14/03/2562 14/03/2562 11/06/2562 หจก. ตราดคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 0.167 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 747,000 11/03/2562 720,072 60 29/03/2562 27/03/2562 27/05/2562 หจก. นวไพศาลคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทางเข้า อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 0.273 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,109,400 06/02/2562 1,049,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทางเข้า ประตูระบายน้ำเวฬุ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 0.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,298,300 06/03/2562 3,095,000 60 14/03/2562 12/03/2562 12/05/2562 บจก.ตราดวิศวกร ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำคลองร่างหวาย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 1.529 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,640,000 06/02/2562 8,080,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 บจก. เอ็น.พี.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 1.586 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,650,000 06/03/2562 7,870,000 120 14/03/2562 14/03/2562 11/07/2562 หจก. ตราดคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 4.780 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,854,000 22/03/2562 17,773,800 120 05/04/2562 02/04/2562 02/08/2562 หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 5.477 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 26,786,200 22/02/2562 21,436,686 150 22/03/2562 20/03/2562 18/08/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 2.042 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,153,800 22/02/2562 6,065,000 60 08/03/2562 06/03/2562 06/05/2562 บจก. เอ็น.พี.ซี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,500,000 19/05/2562 14,500,008 120 24/05/2562 24/05/2562 04/10/2562 หจก. นวไพศาลคอนกรีต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1430) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (4.42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 48,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (80) ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 22/05/2562 19,730,000 240 20/06/2562 19/06/2562 14/02/2563 หจก. พี.เอ็น. คอนสตัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก โครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ-อ่างเก็บน้ำคลองโบด จ.นครนายก งบกลาง 2562 2562 2562 26,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.253) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 200,000 02/11/2561 15,000 10 06/11/2561 05/11/2561 15/11/2561 นายเสงี่ยม วงศ์แก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.82) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 4+900ถึงกม.5+075 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 12/03/2562 394,902 60 24/04/2562 23/04/2562 22/06/2562 หจก.ตะวันออก วิศวการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1379) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 11+700 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 22/01/2562 461,988 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.ที.เอส.วี การจราจร
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1380) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/01/2562 100,900 30 16/01/2562 11/01/2562 14/02/2562 นายประเยาว์ วัยธรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (2.49) ฝายบ้านบ่อยาง 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 44,000,000 14/01/2562 3,637,811 180 29/01/2562 28/01/2562 27/07/2562 หจก.วิศกรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (4.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านเหลือง-เขารูปช้าง ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 25/01/2562 1,601,540 180 14/03/2562 13/03/2562 09/09/2562 หจก.ผลจิณฎา การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1453) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 15/05/2562 440,000 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1455) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 15/05/2562 459,986 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1457) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+000 - 8+000 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 20/02/2562 478,626 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1458) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+500 - 6+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 20/02/2562 470,000 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1460) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 15/05/2562 459,998 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.หนึางชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1461) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.4+000 - 5+500 โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 20/02/2562 439,999 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1462) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา กม.2+000 - 4+000 โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 490,000 20/02/2562 479,996 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1465) ซ่อมแซม ทรบ.หาดงาช้าง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 565,000 04/03/2562 254,966 15 05/03/2562 04/03/2562 19/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1467) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านนา 3 โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 560,000 13/03/2562 230,450 15 14/03/2562 13/03/2562 28/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.54) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไผ่ท้ายน้ำ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,700,000 18/01/2562 580,000 90 16/02/2562 31/01/2562 17/05/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.58) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอย2 ขวาของคลองระบาย01 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,500,000 18/01/2562 456,432 90 12/02/2562 31/01/2562 12/05/2562 หจก.ธารโต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.61) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเฆ่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,950,000 30/01/2562 569,400 90 26/02/2562 21/02/2562 26/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารโต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.64) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไซ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,850,000 30/01/2562 449,224 60 18/03/2562 06/03/2562 18/05/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ซ่อมแซม ทรบ.คลองมะดัน จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 652,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 34,251,700 08/08/2562 355,921 60 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทาง 0.220 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 705,550 22/02/2562 481,316 60 14/03/2562 13/03/2562 12/05/2562 บริษัท รุ่งทรัพย์อนันต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,270,000 09/07/2562 10,061,144 120 01/08/2562 26/07/2562 28/11/2562 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 09/07/2562 15,389,579 120 25/07/2562 24/07/2562 21/11/2562 บ.วี แอลเน๊ตเวอร์ 1996 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการฝายบ้านค่าย ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.935 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,000,000 14/02/2562 17,599,998 120 13/03/2562 11/03/2562 10/07/2562 บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1474) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 22/02/2562 462,667 30 13/03/2562 11/03/2562 11/04/2562 บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด็ คอนสตรัคช่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1477) ซ่อมแซมรางระบายน้ำคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 500,000 90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1480) ซ่อมแซมคันคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 980,000 22/02/2562 677,007 60 13/03/2562 11/03/2562 11/05/2562 บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด็ คอนสตรัคช่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.172.56) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,098,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,637,500
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.255) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 12/11/2561 83,475 5 14/11/2561 14/11/2561 20/11/2561 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองสามสิบ
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.257) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง กม. 0+000 - กม. 2+000 (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.258) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำพระปรง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำพระปรง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.259) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรบ้านภักดีแผ่นดิน
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.260) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำเขารัง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 100,000 14/01/2562 99,998 5 22/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำเขารัง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.261) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 150,000 14/01/2562 149,995 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.262) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 150,000 14/01/2562 149,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1492) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 998,400 15/11/2561 519,980 60 18/12/2561 17/12/2561 15/02/2562 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล คันคลองฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,014,000 12/02/2562 6,500,000 90 06/03/2562 04/03/2562 03/06/2562 หจก.นครนายกการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.168.1251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 25/12/2561 218,484 30 30/01/2562 28/01/2562 28/02/2562 หจก.โชคเจริญพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.168.1255) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 22/04/2562 975,000 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ปรับปรุงแก้มลิงวัดพระฉายพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,854,600
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.81) ท่อลอดคลองต้นสำโรง (กม.2+800) ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 17/12/2561 5,980,000 210 01/02/2562 01/02/2562 29/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 3.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,250,000 28/05/2562 5,830,000 120 21/06/2562 18/10/2562 บริษัท พี เอส คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 33,550,000 28/05/2562 13,390,000 120 21/06/2562 18/10/2562 บริษัท พี เอส คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.174.23) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 09/01/2562 1,116,619 90 05/03/2562 05/03/2562 03/06/2562 หจก.ส.ลายสุวรรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+600 - กม.4+400 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,300,000 07/02/2562 3,288,560 120 08/02/2562 08/02/2562 07/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองแยกร่วมสาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,640,000 14/12/2561 2,562,456 90 20/12/2561 18/12/2561 19/03/2562 หจก.โรจนาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-คลองเหมือง (ฝั่งซ้าย) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.100 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,873,000 29/01/2562 8,806,751 90 30/01/2562 29/01/2562 29/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.460 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 33,733,800 07/02/2562 21,899,000 150 12/02/2562 08/02/2562 11/07/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองเหมือง ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 17,990,000 25/01/2562 12,688,640 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 หจก.จตุรงค์คอนสตรัคชั่น จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,259,700 08/02/2562 4,620,000 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 กิจการร่วมค้า ซี ดี ลัค
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.150 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 18,400,000 07/02/2562 8,587,876 150 08/02/2562 08/02/2562 07/07/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองบางไพล (ฝั่งขวา) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,000,000 08/02/2562 4,474,935 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 บริษัท โชคดีิวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ระยะ 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,563,300 08/02/2562 7,864,070 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 กิจการร่วมค้า ซี ดี ลัค
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 32 (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 12,461,000 25/01/2562 6,493,000 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 บริษัท กอบชัย(นครนายก) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ขวา ของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,145,900 29/01/2562 11,990,000 150 30/01/2562 29/01/2562 28/06/2562 บริษัท พี.เอส.ดี. คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ สาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 32,996,000 07/02/2562 22,900,000 150 12/02/2562 11/02/2562 11/07/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลอง 3 ขวา คลองเหมือง ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 4.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,949,800 07/02/2562 5,290,648 120 14/02/2562 08/02/2562 13/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งซ้าย) ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 12.380 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 23,800,000 29/01/2562 13,002,714 150 30/01/2562 29/01/2562 28/06/2562 บริษัท โชคดีิวิศวภัณฑ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งขวา) ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.680 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 22,400,000 07/02/2562 11,615,010 150 14/02/2562 08/02/2562 13/07/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 7.475 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,970,000 07/02/2562 6,380,374 120 14/02/2562 08/02/2562 13/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (6) ปตร.กลางคลอง 14 กม. 8+300 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 73,000,000 29/03/2562 50,238,376 240 02/04/2562 29/03/2562 27/11/2562 บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (7) ปตร.กลางคลอง 14 กม. 12+420 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 40,000,000 26/02/2562 30,619,095 210 01/03/2562 28/02/2562 26/09/2562 บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1978) จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (8) ทรบ.คลองลำผักชีและขุดลอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 26/12/2561 5,174,660 180 08/01/2562 07/01/2562 06/07/2562 หจก.สมชาย35เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1283) ซ่อมแซม ทรบ.บางคะยอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 04/01/2562 25,772 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1285) ซ่อมแซม ทรบ.บางเกาะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 650,000 15/01/2562 41,690 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1288) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองซอย 29 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 620,000 15/01/2562 40,553 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1294) ซ่อมแซม ทรบ.บางชะแม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 460,000 04/01/2562 21,982 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1295) ซ่อมแซม ทรบ.บางช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 440,000 21,982 30 หจก.ช. พรพงษ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1301) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000 14/01/2562 55,825 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน จระเข้โทน
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1303) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองบ้านนา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 04/01/2562 228,150 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.52) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 791,000 10/01/2562 379,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.55) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชวดด้วน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 10/01/2562 448,880 60 17/01/2562 10/01/2562 17/03/2562 หจก.โชควันชัย
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.59) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางเม่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 10/01/2562 754,350 120 17/01/2562 10/01/2562 16/05/2562 หจก.บี.พี.พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.62) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,900,000 10/01/2562 649,100 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 ดีเวลลอปเปอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก.
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.65) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,471,000 10/01/2562 538,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.67) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเตยน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,854,000 10/01/2562 600,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.68) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปลาดุก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,545,000 10/01/2562 495,258 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 บ.ใต้ฟ้าก่อสร้าง จก.
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.69) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางขอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,942,000 10/01/2562 564,000 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 หจก.ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.70) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดอนยอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,810,000 10/01/2562 734,000 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.71) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางตะคง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 963,000 10/01/2562 307,980 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.บี.พี.พัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.72) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเจ๊ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 492,000 10/01/2562 485,080 60 17/01/2562 10/01/2562 17/03/2562 หจก.โชควันชัย
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (64) ประตูระบายน้ำกลางคลองบางเม่า ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 45,000,000 11/01/2562 5,035,560 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (79) ปตร.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สาย 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 43,440,000 07/01/2562 1,869,984 60 08/01/2562 07/01/2562 08/03/2562 บริษัท กิจวาณิช คอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1326) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองหูช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 340,000 24/01/2562 58,320 5 28/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 ร้านปัญญาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1327) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองต้นสะตือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 24/01/2562 47,520 5 28/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 ร้านปัญญาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1328) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 24/01/2562 47,520 5 28/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 ร้านปัญญาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1330) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองสะแกงาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 480,000 23/01/2562 96,480 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้านชัยตระการพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1331) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองปกปาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 390,000 23/01/2562 97,200 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้านวีระบำรุง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1332) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองชวดทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 460,000 23/01/2562 90,000 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้านโชคประดิษฐ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1333) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองข้างโรงสี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 390,000 23/01/2562 86,975 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้านอาจณรงค์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1336) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำและ.สถานีสูบน้ำคลองบางกระเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,100,000 499,990 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1337) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางกระพ้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 21/01/2562 139,382 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1342) ซ่อมแซม.สถานีสูบน้ำแบบสองทางประตูระบายน้ำคูมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 750,000 23/01/2562 94,870 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้าน วี.เอช.ชัพพลาย
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1343) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองยายคุ้ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 21/01/2562 169,760 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1344) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำและ.สถานีสูบน้ำคลองบางกระดาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 21/01/2562 54,990 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1347) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางพาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 21/01/2562 169,740 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1348) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ทรัพย์สิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 21/01/2562 99,903 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1349) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองลาดต้นเม่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 450,000 03/12/2561 249,775 5 05/03/2562 05/03/2562 11/03/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1350) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองสามพอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 300,000 15/01/2562 99,996 5 16/01/2562 16/01/2562 22/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1355) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 800,000 24/12/2561 99,987 5 05/03/2562 05/03/2562 11/03/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1356) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองตาอินทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 21/01/2562 188,943 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1357) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองชวดบ่าวสาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 21/01/2562 117,968 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (4.43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,760,000 27/03/2562 11,100,000 120 20/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (81) ประตูระบายน้ำชวดทอง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,500,000 15/01/2562 1,050,000 60 30/01/2562 29/01/2562 30/03/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (82) ท่อระบายน้ำคลองบางต้นจิก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 11,400,000 15/03/2562 8,745,300 120 16/03/2562 14/03/2562 13/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1373) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงดัน 115 KV และอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 943,000 06/12/2561 900,000 180 07/12/2561 07/12/2561 03/06/2562 บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1374) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำโซนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000 27/12/2561 736,695 180 28/12/2561 28/12/2561 25/06/2562 บริษัท พงษ์พิมาน การไฟฟ้า จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะทาง 0.400 กม. จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,772,000 27/06/2562 1,387,200 60 16/07/2562 16/07/2562 13/09/2562 บริษัท รุ่งทรัพย์อนันต์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ฝายบ้านสระหลวง 1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 28/01/2562 17,526,269 210 15/02/2562 14/02/2562 12/09/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 241,329,200 25/02/2562 125,628,912 240 28/02/2562 27/02/2562 25/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (1) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองพระเจ้า ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 07/03/2562 12,142,000 180 06/04/2562 05/04/2562 02/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.42) ฝายบ้านคลองอุดม 2 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 28,000,000 21/03/2562 1,119,239 120 02/04/2562 01/04/2562 30/07/2562 หจก. โอ เค ดี การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.43) ฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 09/01/2562 24,753,000 240 19/04/2562 18/04/2562 14/12/2562 หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.44) ฝายบ้านวังใหม่2 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 08/07/2562 400,707 90 25/07/2562 24/07/2562 22/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (3.10) ฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 18/06/2562 450,832 60 28/05/2562 27/05/2562 26/08/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (37) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2559 2563 116,507,200 21/07/2559 514,002,898 900 09/08/2559 08/08/2559 19/01/2562 บ. ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (38) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2560 2563 31/07/2560 134,800,000 1,080 01/09/2560 25/08/2560 15/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (78) ประตูระบายน้ำบ้านหนองยาง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 17/01/2562 1,181,700 30 22/01/2562 21/01/2562 20/02/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 61,899,000 17/06/2562 3,824,180 120 18/06/2562 18/06/2562 15/10/2562 หจก. สหทรัพย์กลการ (2000)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านตลาด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 21,752,000 15/07/2562 2,495,224 60 24/07/2562 23/07/2562 21/09/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.168.1306) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.168.1307) ซ่อมแซมลาด Slope รางระบายน้ำ D3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,200,000 21/02/2562 490,353 60 21/04/2562 06/03/2562 22/04/2562 บริษัท ณภัทร์ชัย เทรดดิ้ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (68) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 16,000,000 20/03/2562 4,503,000 180 21/03/2562 19/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (23) แก้มลิงหนองปลาไหลเผือก ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 29/01/2562 10,649,998 270 29/01/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 0.600 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,025,600 10/01/2562 2,279,998 90 14/01/2562 10/01/2562 13/04/2562 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร อาคารอำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,900,000 22/05/2562 8,458,363 210 07/06/2562 06/06/2562 02/01/2563 บริษัท เค.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 18 ครั้ง