ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 09:22:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 (1.29) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,300,000 08/05/2563 3,795,200 150 บริษัท ทัดพลภัทรรัต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 (1.31) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 08/05/2563 2,590,000 150 บริษัท ทัดพลภัทรรัต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4204) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางแสม ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,860,000 16/03/2563 2,959,000 90 17/03/2563 17/03/2563 14/06/2563 บริษัท กรีน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4245) ซ่อมแซมระบบความปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,000,000 23/04/2563 2,765,950 90 01/05/2563 29/04/2563 29/07/2563 บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4246) ซ่อมแซมระบบความปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 23/04/2563 2,418,200 90 01/05/2563 29/04/2563 29/07/2563 บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (12) ซ่อมแซมสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ระยะทาง 2.800 กม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,881,000 10/04/2563 6,430,000 90 22/04/2563 22/04/2563 20/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์รัตน์แอสโซซิเอทด์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1) ขุดสระบ้านกองทหาร ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.236 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 27/03/2563 20,489,000 120 08/04/2563 07/04/2563 05/08/2563 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (5) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 2.00 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 50,000,000 08/04/2563 25,399,498 180 24/04/2563 24/04/2563 20/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี แก้มลิงหนองไก่เตี้ย งบกลาง 2563 2563 2563 8,500,000 15/05/2563 6,800,452 90 21/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิ้วดิ้ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี แก้มลิงบ้านขอด งบกลาง 2563 2563 2563 10,000,000 15/05/2563 2,302,289 90 21/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 บริษัท อินเดียร์ 99 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3513) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเนินตาสด โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 13,248 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 470,000 09/04/2563 443,885 90 ปราจีนถุงทองก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3514) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเนินถ่อน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 9,020 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 320,000 09/04/2563 302,412 90 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3515) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวสะแก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 11,275 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 400,000 09/04/2563 378,188 90 17/04/2563 16/04/2563 15/07/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4172) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นพร้อมป้องกันการกัดเซาะอ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,140,000 447,152 บจก. พรภัคร วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นพร้อมป้องกันการกัดเซาะอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,150,000 433,053 หจก. ตะวันเวอร์ค แอนด์ คอนสตั๊คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมงหินทิ้งลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,145,000 442,117 หจก. ตะวันเวอร์ค แอนด์ คอนสตั๊คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมรางระบายน้ำหน้าโครงการ ปตร.เวฬุ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 420,000 402,436 หจก. ตะวันเวอร์ค แอนด์ คอนสตั๊คชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.333) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 100,000 60 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลอง 5 สายสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (76) ประตูระบายน้ำบ้านเขาส่องกล้อง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 15,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก แก้มลิงคลองยาง พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง 2563 2563 2563 9,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4060) ซ่อมแซมท่อลอดถนนบริเวณทางเชื่อมถนนทดแทน อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ขนาด 1.50x1.50 ม.จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4064) ซ่อมแซมทุ่นดักผักตบชวาแบบทุ่นเหล็กยึดด้วยสลิง ความยาว 100 เมตร ปตร.ปากคลองภักดีรำไพ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4065) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายแห่งที่ 1 งบกลาง 2563 2563 2563 9,000,000 09/04/2563 8,311,303 90 15/04/2563 14/04/2563 13/07/2563 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายแห่งที่ 2 งบกลาง 2563 2563 2563 4,500,000 09/04/2563 4,155,540 75 15/04/2563 14/04/2563 28/06/2563 บริษัท พี.แอล.ซีเมนต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ หมู่ 4 บ้านทุ่งกร่าง งบกลาง 2563 2563 2563 6,920,000 09/04/2563 6,374,757 90 11/04/2563 10/04/2563 09/07/2563 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชัน
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ หมู่ 5 บ้านดงจิก งบกลาง 2563 2563 2563 4,530,000 09/04/2563 4,173,050 75 10/04/2563 09/04/2563 23/06/2563 หจก.วีเอสพี คอนสตรัคชั่น (2019)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย หมู่ 7 บ้านชำตาเรือง งบกลาง 2563 2563 2563 2,390,000 09/04/2563 2,202,876 75 15/04/2563 14/04/2563 28/06/2563 บจก.รุ่งทรัพย์อนันต์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.36) ระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,500,000 09/04/2563 1,530,000 150 01/05/2563 30/04/2563 27/09/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1096) ซ่อมแซม ทรบ.คลองท่าช้าง กม.30+100 ขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 780,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1101) ซ่อมแซม ทรบ.คลองปลาช่อน 2 กม.50+180 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 580,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1109) ซ่อมแซม ทรบ.ดงไชยมัน กม.47+515 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 750,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1112) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1116) ซ่อมแซม ปตร.กระพ้อใหญ่ กม.17+200 ขนาด 6.00x5.50 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,600,000 13/04/2563 449,696 15 14/04/2563 13/04/2563 28/04/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1121) ซ่อมแซม ปตร.คลองวังไทร ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,750,000 01/04/2563 449,696 15 02/04/2563 01/04/2563 16/04/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1125) ซ่อมแซม ปตร.ตะกรุดอ้อม กม.11+824 ขนาด 6.00x5.50 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,500,000 22/04/2563 449,696 15 23/04/2563 22/04/2563 07/05/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.3592) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสำอางค์ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปริมาณ 51,000 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,985,000 25/03/2563 665,958 90 14/04/2563 14/04/2563 12/07/2563 หจก.ธารโต
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.3593) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยกระบอก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปริมาณ 50,100 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,950,000 25/03/2563 638,000 90 29/04/2563 15/04/2563 27/07/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านย่านรี (ย่านรี 3 ) ความยาว 4,251 เมตร ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 22,000,000 16/04/2563 184,960 60 14/04/2563 16/04/2563 15/05/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านซ่ง(ย่านรี 2) ความยาว 4,000 เมตร ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 08/04/2563 216,897 30 08/04/2563 08/04/2563 08/05/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.152) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ชั้นตรี จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 30/04/2563 1,307,000 60 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.153) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ปตร.สาย3 จำนวน 2 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 30/04/2563 520,000 90 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.154) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,500,000 1,293,629 120 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1910) ซ่อมแซมคลอง 8R-LMC ของคลองส่งน้ำคลองใหญ่ ความยาว 20 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1911) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม.23+000โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 09/04/2563 485,856 30 17/04/2563 15/04/2563 16/05/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1913) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 21+700 จำนวน 20 ตารางเมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1920) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 2 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,800,000 13/04/2563 1,441,574 60 01/05/2563 29/06/2563 บริษัท อินเดียรี 99 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1921) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 10/04/2563 99,900 90 10/04/2563 10/04/2563 25/08/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝั่งขวาบ้านค่ายสามัคคี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1940) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการรระบายน้ำลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 6,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (53) ฝายบ้านสองสลึง จำนวน 1 แห่ง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 26,843,600 18,000,000 240 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (10) อาคารบังคับน้ำคลองยุทธศาสตร์บ้านใหม่ดีงามและขุดลอก ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 40,000,000 4,774,563 180 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2504) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 13.8R อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 12/03/2563 299,997 60 17/03/2563 17/03/2563 15/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (1994)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2505) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 600,000 304,996 60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (1994)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2508) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 03/04/2563 100,000 5 08/04/2563 08/04/2563 15/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านท่ากะบาก
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.3731) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำเขารัง ระยะที่ 2 โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,350,000 14/04/2563 4,569,024 90 30/04/2563 29/04/2563 28/07/2563 หจก.เมธัสก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 05 งบกลาง 2563 2563 2563 5,600,000 26/05/2563 2,840,000 90 02/06/2563 29/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภารัตน์การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ฝายบ้านโนนสมพรสามัคคี 2 งบกลาง 2563 2563 2563 25,000,000 15/05/2563 1,664,000 120 26/05/2563 25/05/2563 22/09/2563 หจก.สี่ใหญ่การโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.6) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 8,212,000 20/04/2563 7,889,993 หจก.แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.7) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,340,000 20/04/2563 2,200,000 หจก.ศิริศรพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.8) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,614,000 15/04/2563 7,290,000 หจก.นครนายกการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.9) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 7,505,000 15/04/2563 7,238,000 หจก.โรจนาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (7) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.800 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 10,268,000 20/04/2563 9,870,063 บ.กอบชัย(นครนายก)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.313) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 07/04/2563 455,355 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.314) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองขุนแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 07/04/2563 474,790 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.315) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ่งเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 07/04/2563 472,755 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.317) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 07/04/2563 474,280 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.318) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.550 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 320,000 07/04/2563 303,960 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.319) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 07/04/2563 474,470 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.320) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 07/04/2563 482,300 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.321) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 07/04/2563 482,420 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.322) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 07/04/2563 485,080 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.334) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 16/04/2563 98,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำท่าชัยพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.336) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในอาคาร River Outlet จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 07/04/2563 480,000 บ.เนโร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (32) อาคารบังคับน้ำบ้านวังยายฉิม ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 18 เมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ขุดลอกคลองสีเสียด งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 16/04/2563 4,500,420 บ.ซ.ภูชิตต์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ขุดลอกคลองขุนแก้ว งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 15/04/2563 4,470,154 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ขุดลอกคลองกรวด งบกลาง 2563 2563 2563 5,000,000 15/04/2563 4,490,960 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4171) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (143) ปรับปรุงอาคารควบคุมและเขื่อนทดน้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,230,000 22/04/2563 20,994,000 180 01/05/2563 30/04/2563 07/10/2563 บริษัท เวลธ์ อินสทรู เมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (157) งานป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 แห่ง (จุดที่ 21) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 22,000,000 17/03/2563 17,403,650 90 01/05/2563 01/05/2563 29/07/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (158) งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 17/03/2563 4,865,720 210 01/04/2563 01/04/2563 27/10/2563 หจก.สระบุรีวณิชชากร
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (2) ถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนเชื่อมต่อถนนคันคลองระบายน้ำ (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 14,234,000 14/05/2563 8,790,000 90 27/05/2563 27/05/2563 24/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (47) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 8.860 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,511,000 07/04/2563 15,890,000 120 08/04/2563 08/04/2563 08/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (48) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 28,644,000 07/04/2563 14,430,000 120 08/04/2563 08/04/2563 08/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.3705) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ปริมาณดิน 95,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 4,000,000 30/03/2563 1,661,040 90 25/05/2563 07/07/2563 สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรค
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4185) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำท้ายอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 2,300,000 25/03/2563 2,245,000 120 บริษัท เวลธ์ อินสทูเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.12) ท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.28+550 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 9,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด แก้มลิงบ้านชมพู งบกลาง 2563 2563 2563 4,000,000 160,425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองศรีการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด แก้มลิงบ้านชมพู 2 งบกลาง 2563 2563 2563 4,500,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านท่าคาน 2 งบกลาง 2563 2563 2563 4,000,000 28/04/2563 1,934,200 90 28/04/2563 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนำกัด เคที เจริญรุ่งเรือง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.272) ซ่อมแซม ทรบ. กม.0+590 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 540,000 30/03/2563 22,940 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ช.พรพงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.273) ซ่อมแซม ทรบ. กม.0+970 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 560,000 30/03/2563 22,940 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ช.พรพงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.277) ซ่อมแซม ทรบ.กม.0+800 ขนาด 1.00x1.00 จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 680,000 30/03/2563 21,460 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ช. พรพงษ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.279) ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+130 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 620,000 30/03/2563 21,460 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ช. พรพงษ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.281) ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+450 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 660,000 30/03/2563 22,940 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ช.พรพงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.285) ซ่อมแซม ทรบ.กม.16+130 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 680,000 30/03/2563 30,340 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ช.พรพงศ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.286) ซ่อมแซม ทรบ.กม.19+700 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 550,000 30/03/2563 17,390 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.287) ซ่อมแซม ทรบ.กม.19+950 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 520,000 30/03/2563 17,390 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.288) ซ่อมแซม ทรบ.กม.2+200 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 650,000 30/03/2563 19,980 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ช. พรพงษ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.289) ซ่อมแซม ทรบ.กม.2+800 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 640,000 30/03/2563 21,460 5 08/04/2563 07/04/2563 14/04/2563 หจก.ช. พรพงษ์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.332) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.335) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000 29/04/2563 93,665 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 1 ซ้ายร่วมใจพัฒนา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (31) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ความยาว 5.100 กม. พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 70,000,000 49,890,000 210 ที.ดี.ดี.ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (77) ประตูระบายน้ำปลายคลองพรหมณี กม.5+200 คันคลองบางไพลฝั่งซ้าย ขนาดบานระบาย 4.00x5.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 31,400,000 12/03/2563 1,175,000 60 21/03/2563 20/03/2563 19/05/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (160) ประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำสองทางปลายคลองบางเม่า ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 80,000,000 05/05/2563 59,498,268 210 13/05/2563 12/05/2563 08/12/2563 บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (6) ปตร.ปากคลอง 14 กม.0+000 ขนาดบานระบาย 5.50x6.00 ม. จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 68,000,000 16/04/2563 54,890,000 210 06/05/2563 05/05/2563 01/12/2563 ที.ดี.ดี.ก่อสร้างจำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ขุดลอกคลองกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา งบกลาง 2563 2563 2563 316,000 10/04/2563 298,032 60 14/04/2563 13/04/2563 12/06/2563 หจก.ขาวเจริญ รุ่งเรืองไพลศาล
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1105) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหัวเสือ กม.38+400 ขนาด 1.20x1.20ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000 20/04/2563 127,566 5 22/04/2563 22/04/2563 28/04/2563 ร้าน ปัญญาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1141) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทรบ.คลองบางแตนน้อย กม.44+144 ขนาด 2.10x2.40 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,100,000 08/04/2563 439,135 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 ร้าน ปัญญาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1143) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและราวรั้วป้องกันอันตราย ทรบ.คลองลาดต้นเม่า กม.42+600 ขนาด 1.00ม.x1.00ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000 08/04/2563 100,711 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบลิวพี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1144) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและราวรั้วป้องกันอันตราย ทรบ.คลองสามพอก กม.41+736 ขนาด 1.00ม.x1.00ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 650,000 08/04/2563 224,088 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบลิวพี
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1165) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1171) ซ่อมแซมหลังคาโครงยกและราวรั้วป้องกันอันตรายจำนวน 1 แห่ง ปตร.คลองบางเขียด กม.40+580 ขนาด 6x4.50 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 1,200,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1177) ซ่อมแซมอาคารและบานระบายปตร.คลองบางแตน จำนวน 1 แห่ง กม.38+168 ขนาด6x4.50ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 900,000 08/04/2563 314,751 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 ร้าน ปัญญาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4099) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางกระดาน กม.46+285 ขนาด 6x6 ม. จำนวน 3 ช่อง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 174,868 ร้าน ปัญญาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4212) ซ่อมแซมหลังคาโครงยก จำนวน 2 แห่ง และห้องควบคุมสถานีสูบน้ำคลองบางกระดาน จำนวน 1 ห้อง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 800,000 279,940
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (15) ประตูระบายน้ำบ้านบางขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 14,864,500 บริษัท อาร์.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1928) ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ Submerge สถานีสูบน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 360,000 20/03/2563 359,972 5 23/03/2563 20/03/2563 30/03/2563 บ.เอสอาร์พี เมนทิแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1933) ซ่อมแซมวาล์วประตูน้ำด้านทางออกของปั๊ม 2 สถานีสูบน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 25/03/2563 490,060 5 26/03/2563 25/03/2563 02/04/2563 บ.เอสอาร์พี เมนทิแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1936) ซ่อมแซมหน้าแปลนประตูน้ำ จุดจ่ายน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 300,000 27/03/2563 294,040 15 27/04/2563 27/03/2563 11/04/2563 บ.ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1939) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการจ่ายน้ำ จุดจ่ายน้ำที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 500,000 27/03/2563 485,861 15 27/03/2563 27/03/2563 11/04/2563 นายหนูเขียน แสนแป้ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (3) อาคารบังคับน้ำบ้านศาลาช้างข้าม ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 20,000,000 02/04/2563 985,139 60 08/04/2563 07/04/2563 06/06/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กม. (งานต่อเนื่อง ปี 2560 -2564) ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 240,000,000 08/05/2563 56,880,051 150 13/05/2563 12/05/2563 09/10/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (80) ฝายบ้านหนองหลวง ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 18,000,000 22/04/2563 482,608 120 24/04/2563 23/04/2563 21/08/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (62) แก้มลิงฉุงใหญ่ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 120,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (23) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2559 2563 71,633,600 21/07/2559 514,002,898 900 09/08/2559 08/08/2559 19/01/2562 บ. ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (24) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2560 2564 48,759,000 31/07/2560 134,800,000 1,080 01/09/2560 25/08/2560 16/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (131) ประตูระบายน้ำปากคลองมะกอก ขนาดบานระบาย 6.00x5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 21/04/2563 1,332,516 30 23/04/2563 22/04/2563 22/05/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (152) อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 149,444,300 16/04/2563 12,004,032 150 18/04/2563 17/04/2563 14/09/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.152) ปรับปรุงสะพาน กม.17+408 ของคลองLMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 3,500,000 499,147 หจก. ทองทิพย์วิศกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (12) แก้มลิงหนองรี ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2563 2563 25,000,000 9,180,000 บจก. ชัยเจริญไมตรี

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)