1.         คณะทำงานกำกับ ดูแล การพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์ประกอบ

1)       ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ                                ที่ปรึกษา

2)       ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                                                         ประธานคณะทำงาน

3)       หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ                                      คณะทำงาน

      กองแผนงาน

4)       หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ                                                   คณะทำงาน

กองแผนงาน

5)       หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน                                     คณะทำงานและเลขานุการ

กองแผนงาน

6)       ว่าที่ร้อยตรีเอก    ขุทรานนท์                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ         

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

      กองแผนงาน

7)       นางสาวสมพร เทพมณี                                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                กองแผนงาน

อำนาจหน้าที่

1) กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการดำเนินงาน

2) ให้การสนับสนุนข้อมูล  สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่จำเป็น
2.     คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์ประกอบ

1)       นายวิวัฒน์ มณีอินทร์                                                                                 หัวหน้าคณะทำงาน

      วิศวกรชลประทานชำนาญการ

      สำนักชลประทานที่ 3

2)       นายพีรยุทธ อังวิทยาธร                                                                             คณะทำงาน

     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

      สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

3)       นางสาวชุติมาศ  สำแดงฤทธิ์                                                                    คณะทำงาน

      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                                                                                                 

        ศูนย์สารสนเทศ

4)       นายสิริวัฒน์ หญีตสอน                                                                             คณะทำงาน

      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                                                                                                 

      ศูนย์สารสนเทศ

5)       นางสาวนฤมล อุทัยพิบูลย์                                                                        คณะทำงาน

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

       กองแผนงาน

6)        นายฉลาด พันธุ์ไพร                                                                                 คณะทำงาน

     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                                                                              

      สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

7)       นายสุรศักดิ์ เจริญชัยชนะ                                                                         คณะทำงาน

      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

      สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

8)       นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย                                                                                คณะทำงาน

      วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

      สำนักชลประทานที่ 11

9)       นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ                                                                                 คณะทำงาน

      วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

      สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

10) นายวิภพ ทีมสุวรรณ                                                                                 คณะทำงานและเลขานุการ

       วิศวกรชลประทานชำนาญการ

       สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

11) นางสาวสมพร เทพมณี                                                                           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                กองแผนงาน

อำนาจหน้าที่

1)       ออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรายงานและติดตามผลการรายงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยการขยายผลจากระบบรายงานแผนงานและงบประมาณแบบออนไลน์ ของสำนักชลประทานที่ 3

2)       ประเมินผลการใช้งานระบบ และปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

3)       จัดทำคู่มือการใช้งานของระบบ และเผยแพร่ ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)